GDAŃSK

T: 57 00 57 769

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

MKBOWLING.PL

ZASADY REZERWACJI USŁUG I ZAKUPU KARNETÓW

Serwis Internetowy www.mkbowling.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. DEFINICJE
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI
 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY KARNETU
 6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU KARNETU
 8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy umożliwia wszystkim jego Usługobiorcom dokonywanie Rezerwacji Usług świadczonych w Lokalu MKBOWLING oraz zakup Karnetów. Niniejszy Regulamin określa między innymi zasady korzystania z Serwisu Internetowego oraz warunki dokonywania Rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie Usługi w Lokalu MKBOWLING. Serwis Internetowy oraz niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej.

1.2. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://www.mkbowling.pl/start-gdansk prowadzony jest przez spółkę „BC CLUB Gdańsk” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370329; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 6692505439; REGON: 320925718; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

1.4. W Serwisie Internetowym znajdują się wtyczki i odnośniki przekierowujące do strony internetowej Bookgame.pl. Bookgame.pl zapewnia Usługodawcy techniczną obsługę Rezerwacji. Korzystanie z tych usług odbywa się na zasadach wskazanych w poniższym Regulaminie, z uwzględnieniem postanowień regulaminów obowiązujących użytkowników systemu Bookgame.pl. Korzystając z powyższych usług w celu zawarcia Umowy z Usługodawcą, Usługobiorca/Klient obowiązany jest zapoznać się oraz przestrzegać warunków świadczenia usług przedstawionych w regulaminie Bookgame.pl. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie warunków zawarcia Umowy z Usługodawcą i pozostaje bez wpływu na odpowiedzialność Bookgame.pl za działanie jego usług. W przypadku gdyby postanowienia niniejszego Regulaminu kolidowały z warunkami regulaminu Bookgame.pl, pierwszeństwo stosowania przysługuje odpowiednim postanowieniom regulaminu Bookgame.pl.

2. DEFINICJE

2.1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • PL – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym https://bookgame.pl/. Bookgame.pl jest odpowiedzialne za udostępnienie systemu składania Rezerwacji.
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • FORMULARZ REZERWACJI – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz udostępniony przez Bookgame.pl poprzez wtyczkę w Serwisie Internetowym umożliwiający Usługobiorcy dokonanie Rezerwacji, w szczególności poprzez podanie przez Usługobiorcę jego danych oraz określenie warunków Usługi, której dotyczy Rezerwacja.
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Karnetu do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży Karnetu, w tym sposobu dostawy i płatności.
 • KARNET – karnet, nośnik prawa umożliwiający skorzystanie Klientowi z Usługi na warunkach w nim określonych.
 • KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć świadczenia Usługi z MKBOWLING.
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie Internetowym.
 • LOKAL – lokal wskazany na stronie Serwisu Internetowego, znajdujący się pod adresem Centrum Rozrywki MK Bowling, ul. Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk, w którym świadczone są lub mogą być świadczone Usługi przez Usługodawcę.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 • SERWIS INTERNETOWY - Serwis Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: http://www.mkbowling.pl/start-gdansk.
 • USŁUGODAWCA, MKBOWLING – spółka „BC CLUB Gdańsk” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Koszalinie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370329; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł.; NIP: 6692505439; REGON: 320925718; adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • USŁUGA – usługa świadczona w Lokalu przez MKBOWLING na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i MKBOWLING przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 • USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 • REZERWACJA - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Rezerwacji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie określające istotne warunki Usługi i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi z MKBOWLING.
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Karnetu z MKBOWLING.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

3.1. W Serwisie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Rezerwacji, Formularz Zamówienia oraz Konto.

 • Składanie Rezerwacji odbywa się w systemie Bookgame.pl zgodnie z warunkami obowiązującymi w Bookgame.pl. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek postanowień regulaminu Bookgame.pl. Bookgame.pl udostępnia na stronie Serwisu Internetowego formularz rezerwacji - korzystanie z Formularza Rezerwacji rozpoczyna się z momentem wybrania na stronie Serwisu Internetowego interesującej Usługobiorcy usługi w zakładce „Rezerwacje”. Dokonanie Rezerwacji następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Rezerwacji i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego pod Formularzem Rezerwacji pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego). W Formularzu Rezerwacji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz istotnych warunków dotyczących Usługi wskazanych w Formularzu Rezerwacji.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Rezerwacji świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Rezerwacji za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Rezerwacji za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Karnetu do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: Karnet/y, ilość Karnetów, miejsce i sposób dostawy lub odbioru Karnetu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 • Konto – Konto można założyć po wykonaniu trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”, oraz (3) wpisaniu kodu aktywacyjnego otrzymanego na podany w formularzu rejestracji numer telefonu. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. Jeśli Usługobiorca posiada zarejestrowane konto w serwisie Facebook, może również utworzyć Konto w Serwisie Internetowym, logując się za pomocą tego serwisu.
  • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub też pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Internet Explorer; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

3.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI

4.1. Serwis Internetowy ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Rezerwacji i zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Rezerwacja może być jednak złożona przez Klienta i umowa o świadczenie Usługi może być zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4.2. MKBOWLING obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem woli związania się umową o świadczenie Usługi poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Usługi, łącznym wynagrodzeniu za Usługę wraz z podatkami oraz o sposobie i terminie zapłaty wynagrodzenia.

4.3. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi między Klientem i MKBOWLING może nastąpić w szczególności po uprzednim złożeniu przez Klienta Rezerwacji za pomocą Formularza Rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sama umowa o świadczenie Usługi jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, w tym na skutek przyjęcia (potwierdzenia) Rezerwacji Klienta przez MKBOWLING (w przypadku dostępności Usługi objętej Rezerwacją jej przyjęcie następuje maksymalnie w terminie 1 Dnia Roboczego), na skutek przyjęcia przez Klienta oferty MKBOWLING świadczenia Usługi złożonej Klientowi w odpowiedzi na kontakt ze strony Klienta lub jeżeli Klient i MKBOWLING prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, gdy Klient i MKBOWLING dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

4.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi przez MKBOWLING treści zawieranej umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Klientowi treści zawieranej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego MKBOWLING.

4.5. MKBOWLING obowiązany jest wykonać Usługę bez wad.

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY KARNETU

5.1. Serwis Internetowy ma na celu umożliwienie i ułatwienie Klientowi złożenia Zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Karnetu. Zamówienie może być jednak złożone przez Klienta i umowa sprzedaży Karnetu może być zawarta także na inne prawem przewidziane sposoby i zgodnie z wyborem Klienta, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

5.2. MKBOWLING obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta będącego konsumentem woli związania się umową sprzedaży Karnetu poinformować takiego Klienta w sposób jasny i zrozumiały o obowiązkach informacyjnych wskazanych w art. 12 Ustawy o Prawach Konsumenta, w szczególności Klient każdorazowo informowany jest o głównych cechach Karnetu, łącznej cenie za Karnet wraz z podatkami oraz o sposobie i terminie zapłaty.

5.3. Procedura zawarcia umowy sprzedaży Karnetu za pomocą Formularza Zamówień

 • Zawarcie umowy sprzedaży Karnetu między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Serwisie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.2 Regulaminu.
 • Po złożeniu Zamówienia MKBOWLING niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej informacji na stronie Serwisu Internetowego oraz poprzez przesłanie przez MKBOWLING Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia MKBOWLING o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży Karnetu między Klientem, a MKBOWLING.

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży Karnetu między Klientem i MKBOWLING może nastąpić także za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. W takim wypadku umowa sprzedaży Karnetu jest zawierana zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o Prawach Konsumenta, w tym na skutek przyjęcia (potwierdzenia) Zamówienia Klienta przez MKBOWLING (w przypadku dostępności Karnetu objętego Zamówieniem jego przyjęcie następuje maksymalnie w terminie 1 Dnia Roboczego), na skutek przyjęcia przez Klienta oferty MKBOWLING sprzedaży Karnetu złożonej Klientowi w odpowiedzi na kontakt ze strony Klienta lub jeżeli Klient i MKBOWLING prowadzą negocjacje w celu zawarcia umowy, gdy Klient i MKBOWLING dojdą do porozumienia, co do wszystkich jej postanowień, które były przedmiotem negocjacji.

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi przez MKBOWLING treści zawieranej umowy sprzedaży Karnetu następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu oraz (2) przesłanie Klientowi treści zawieranej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego MKBOWLING.

5.6. MKBOWLING obowiązany jest sprzedać Karnet bez wad.

6. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

6.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie w braku innych uzgodnień między Klientem i MKBOWLING.

6.2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu umowy o świadczenie Usługi oraz z tytułu umowy sprzedaży Karnetu:

 • Płatność gotówką w Lokalu MKBOWLING pod adresem: Centrum Rozrywki MK Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.
 • Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Tpay.com – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://tpay.com/ (sposób płatności dostępny wyłącznie w przypadku korzystania z Formularza Rezerwacji lub Formularza Zamówienia). Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Tpay.com. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi: Tpay.com - spółka Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna (dawniej Brachia Sp. J.) z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500,00 zł w całości opłacony, NIP: 7773061579.

6.3. Termin płatności:

 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub umowy sprzedaży Karnetu, nie później niż przed rozpoczęciem Usługi.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką w Lokalu MKBOWLING, Klient obowiązany jest do dokonania płatności – w zależności od przedmiotu umowy – przed rozpoczęciem Usługi lub przy odbiorze Karnetu.

7. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU KARNETU

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Karnetu:

 • Przesyłka pocztowa.
 • Odbiór osobisty w Lokalu MKBOWLING pod adresem: Centrum Rozrywki MK Bowling, Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk.
 • Przesyłka elektroniczna (przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Karnetu Klientowi na podany adres poczty elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej).

7.2. Koszty dostawy lub odbioru:

 • Przesyłka pocztowa jest odpłatna – koszt dostawy jest wskazywany w trakcie składania Zamówienia.
 • Przesyłka elektroniczna jest bezpłatna.
 • Odbiór osobisty w Lokalu MKBOWLING jest bezpłatny.

7.3. Termin dostawy Karnetu do Klienta wynosi do 1 Dnia Roboczego w przypadku przesyłki elektronicznej oraz do 5 Dni Roboczych w przypadku przesyłki pocztowej. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku rozliczeniowego MKBOWLING.

7.4. Termin gotowości Karnetu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Karnetu, Karnet będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 1 Dnia Roboczego. Początek biegu terminu gotowości Karnetu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku rozliczeniowego MKBOWLING.
 • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką w Lokalu MKBOWLING – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez MKBOWLING Usług, Karnetów, Usług Elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu Internetowego mogą zostać złożona przez Usługobiorcę lub Klienta na przykład: (1) pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin lub (2) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez MKBOWLING. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez MKBOWLING następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę lub Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

9.2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

9.3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

9.4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php)..

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi oraz (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10.2. Z zastrzeżeniem pkt. 10.1. Regulaminu Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.5 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

10.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Usługi od dnia zawarcia umowy, a w przypadku umowy sprzedaży Karnetu od dnia jego otrzymania.

10.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

10.5. W przypadku Usługi, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

10.6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Karnetu.

10.7. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Karnetu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, to Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10.8. Zawarte w niniejszym punkcie 8. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.

11.2. Zmiana Regulaminu:

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, dodaniu nowego przedmiotu Rezerwacji - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 • W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

„BC CLUB Gdańsk” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szczecińska 22, 75-135 Koszalin
mkbowling.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.